ชมพุทธประวัติ ฉบับการ์ตูน

Art of Asia: Buddhism - The Art of Enlightenment

การแนะแนว"อนาคตประเทศไทยกับ 10 อาชีพสุดฮิพ"จัดโดยมูลนิธิไทยคม 10-11 ต.ค.52

Bookmark and Share

วันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2553

ตามดู"ครูดอย" เรียนรู้พลังงานแสง

วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 19 ฉบับที่ 7048 ข่าวสดรายวัน


ตามดู"ครูดอย" เรียนรู้พลังงานแสง


คอลัมน์ รายงานพิเศษบนดอยสูงห่างไกลความเจริญ ไฟฟ้ายังไปไม่ถึง

แต่ การศึกษาขั้นพื้นฐานของเด็กไทย ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใด ก็ต้องตามไปด้วย แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและความรู้จากเรื่องใกล้ตัว เป็นที่พึ่งหลัก มากกว่าอาศัยสื่อ อุปกรณ์เทคโนโลยีสวยงาม ไฮเทค

เมื่อเดือนก.พ.ที่ ผ่านมา สถาบันส่งเสริม การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ สวทช. สพฐ. กศน. ได้จัดอบรม ครูจากโรงเรียนในโครงการนำร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในสถานศึกษาและศูนย์การเรียนชุมชนชาว ไทยภูเขา ในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 สพท.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จุดที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

กิจกรรมดังกล่าว เป็นการดำเนินงานเป็นปีที่ 3 แล้วของโครงการนำร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในสถานศึกษาและศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตั้งและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการใช้งานและ การดูแลรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทย ภูเขา 36 แห่ง ใน 3 จังหวัด เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก

โดย พยายามผลักดันให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในโรงเรียน เพื่อให้ครู เด็กๆ ในหมู่บ้านหรือแม้แต่คนในชุมชนรู้จักการใช้งานและการดูแลรักษาระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ และจะมีส่วนทำให้การจัดการเรียนรู้สาระการออกแบบและเทคโนโลยี ในหลักสูตรที่โครงการเทคโนโลยี สสวท.รับผิดชอบอยู่ มีโอกาสเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและยังมีส่วนช่วยเหลือผู้เรียน ที่ด้อยโอกาสอีกทางหนึ่งด้วย

กิจกรรมในการฝึกอบรม ได้แก่ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ วิเคราะห์ปัญหา และการบำรุงรักษา การบริหารจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเมินผลโครงการ การนำเสนอและแลกเปลี่ยนแนวคิด ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทบทวนกระบวนการเทคโนโลยี ทบทวนพลังงานเทคโน โลยีพลังงานแสงอาทิตย์ในชั้นเรียน การเปลี่ยนแปลงพลังงาน การเก็บและการใช้พลังงาน โครงงานเทคโนโลยี สรุปการอบรม และชี้แจงแผนการดำเนินงานที่วาง แผนไว้

คุณครูกำจัด บรุณพันธ์ ครูนิเทศก์กลุ่มแม่ฮอง เข้ามาอบรมในนาม ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ละเอาะ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาครูในกลุ่ม ทั้ง 8 กลุ่มสาระ กล่าวว่า เนื้อหาสาระสอดคล้องกับ การปฏิบัติงานของครูผู้สอนเป็นอย่างมาก สามารถใช้ความรู้ที่อบรมไปช่วยแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง ชุมชนผู้ด้อยโอกาสต้องการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นอย่างมาก และใช้เป็นองค์ความรู้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างดี

คุณครูจุฬา ธรรมกิตติวงศ์ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านป่าพลู จ.ตาก บอกว่า กลับไปจะนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนและชุมชน โดยเฉพาะวิธีการบำรุงรักษาและการใช้ไฟฟ้าในฤดูต่างๆ ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน ประกาศข่าวให้กับชุมชน

การที่คุณครูได้เข้ารับการอบรมและนำไปถ่ายทอดให้นักเรียนและคนในชุมชน จึงนับว่าเป็นการเรียนรู้ คู่กับการใช้ชีวิตโดยแท้


หน้า 30
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURObFpIVXdOVEUzTURNMU13PT0=&sectionid=TURNeE5RPT0=&day=TWpBeE1DMHdNeTB4Tnc9PQ==

--
โปรดอ่านบล็อก
http://www.pridiinstitute.com
http://www.nakkhaothai.com
http://apps.facebook.com/blognetworks/index.php
http://www.roundfinger.com/
http://twitter.com/sweetblog
http://twitter.com/oknewsblog
http://twitter.com/okblogger
http://twitter.com/sat191
http://www.pacc.go.th/
http://twitter.com/okblogchan
http://twitter.com/sun1951
http://twitter.com/smeblogger
http://twitter.com/seminarblog
http://twitter.com/sunnewsblog
http://twitter.com/okworldblog
http://twitter.com/ktblogger
http://twitter.com/sundayblog
http://twitter.com/mondayblog
http://twitter.com/tuesdayblog
http://twitter.com/wednesdayblog
http://twitter.com/thursdayblog
http://twitter.com/fridayblog
http://twitter.com/saturdayblog
http://www.deepsouthwatch.org/node/687
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/tu_council/record/nopporn.htm
http://www.visalo.org/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น