ชมพุทธประวัติ ฉบับการ์ตูน

Art of Asia: Buddhism - The Art of Enlightenment

การแนะแนว"อนาคตประเทศไทยกับ 10 อาชีพสุดฮิพ"จัดโดยมูลนิธิไทยคม 10-11 ต.ค.52

Bookmark and Share

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2552

ขอเชิญเยาวชนส่งโครงงานฯ ร่วมประกวดในโครงการ "ฉลาดเลือก ฉลาดใช้อุปกรณ์โทรคมนาคม โดยยุวทูตโทรคมนาคม"

ขอเชิญเยาวชนส่งโครงงานฯ ร่วมประกวดในโครงการ “ฉลาดเลือก ฉลาดใช้อุปกรณ์โทรคมนาคม โดยยุวทูตโทรคมนาคม”

          คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)  โดยสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) ขอเชิญเยาวชนที่มีใจรักงานด้าน ICT ส่งโครงงานประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประกวดในโครงการ “ฉลาดเลือก ฉลาดใช้อุปกรณ์โทรคมนาคม โดยยุวทูตโทรคมนาคม”

          โดยจะรับสมัครเยาวชนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 นิสิตนักศึกษาที่จบแล้ว และกำลังศึกษาอยู่ ที่สนใจในเทคโนโลยีโทรคมนาคม สมัครเป็นทีม 4 คน พร้อมตั้งชื่อทีม (รับ 25 ทีมต่อภูมิภาค) โดยแบ่งเป็น 5 ภูมิภาค คือ กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทีมที่สมัครจะต้องเสนอกิจกรรมโครงงาน ที่รณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การเลือกใช้อุปกรณ์ การบริการโทรคมนาคม และความรู้ความเข้าใจในสิทธิผู้บริโภค ที่คิดขึ้นใหม่ มีระยะเวลาดำเนินงานไม่เกิน 3 เดือน ประกอบไปด้วย แนวคิด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน และผลที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะต้องดำเนินการได้จริง โดยมีงบประมาณไม่เกินโครงงานละ 100,000.-บาท
สำหรับโครงงานที่ได้รับการคัดเลือก เยาวชนที่ส่งผลงานจะได้รับการอบรมความรู้ในการเลือกใช้อุปกรณ์และบริการโทร คมนาคมต่างๆ เทคโนโลยี 3G สิทธิผู้บริโภค การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับการเป็นยุวทูตโทรคมนาคม ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำและพัฒนาโครงงาน  โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
           การอบรมแบ่งเป็นรายภูมิภาค (ภูมิภาคละ 25 ทีมต่อ 1 ภูมิภาค จำนวน 5 ภูมิภาค เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกทั่วประเทศ จำนวน 500 คน) โดยจะแบ่งการอบรมเป็น กรุงเทพมหานคร จัดอบรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ,ภาคเหนือ จัดอบรม ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ,ภาคตะวันออก จัดอบรม ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ,ภาตใต้ จัดอบรม ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดอบรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
นอกจากนั้นเยาวชนที่ผ่าน การอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร“ยุวทูตโทรคมนาคม” รับรองโดย กทช. และ สบท. ได้ศึกษาดูงานเทคโนโลยี 3G และฝึกอบรม ICT มืออาชีพ และเงินทุนสนับสนุนการทำโครงงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์  มูลค่า 100,000 บาท.-

           สนใจสมัครโครงการ“ฉลาดเลือกฉลาดใช้อุปกรณ์โทรคมนาคม โดยยุวทูตโทรคมนาคม” ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 กันยายน 2552 ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.youngtelecom.org หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2704-7958 ต่อ 102,109 มือถือ 081-170-0211, 086-316-9441

ภาพงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฯ

                    IMG_6381.JPG

                    ศ.ดร.ประสิทธิ์  ประพิณมงคลการ กทช. นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา ผอ.สบท. และผศ.ดร.จิรศิลป์ 

                    จยาวรรณ ม.เทคโนโลยีพระจอมเหล้าธนบุรี ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฯ

                   IMG_6397.JPG

                   นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา ผอ.สบท. ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ของโครงการฯ กับสถานบันการศึกษา

                   5 แห่ง โดยมี พลเอกชูชาติ  พรหมพระสิทธิ์ ประธาน กทช. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

                   

                   IMG_6459.JPG 

                    นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา ผอ.สบท. ถ่ายภาพเป็นทีระลึกร่วมกับ ผศ.ดร.จิรศิลป์  จยาวรรณ ม.เทคโนโลยี

                    พระจอมเกล้าธนบุรี ผู้จัดทำหลักสูตรการอบรม "ยุวฑูตโทรคมนาคม"

                   IMG_6461.JPG

                   นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา ผอ.สบท. ถ่ายภาพเป็นทีระลึกร่วมกับตัวแทนสถาบันการศึกษา

                   IMG_6426.JPG

                   พลเอกชูชาติ  พรหมพระสิทธิ์ ประธาน กทช. ประธานในพิธี และ ศ.ดร.ประสิทธิ์  ประพิณมงคลการ กทช.

                   พร้อมทั้ง นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา ผอ.สบท. แล ผศ.ดร.จิรศิลป์  จยาวรรณ ม.เทคโนโลยี

                   พระจอมเกล้าธนบุรี ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันระหว่างผู้แทนสถาบันการศึกษาทั้ง 5 สถาบัน

http://www.tci.or.th/news_show.asp?id=56

--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
kb
http://camp02.blogspot.com/ camp02
http://kb1951.blogspot.com/ park
http://kbparks.blogspot.com/ kbpark
http://word1951.blogspot.com/ wordpress
http://www.baanjomyut.com/library/lotus
http://www.educationatclick.com
http://www.pwdom.com
http://weblogcamp2009.blogspot.com/2009
http://www.twitter.com/kajorn
http://www.twitter.com/BKKFlashCamp
http://camp02.readyhomepage.com
http://www.twitter.com/sun1951
http://www.twitter.com/joomlacorner
http://sun1951.vaivaitraining.com
http://sun1951.wordpress.com
http://www.educationatclick.com/th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น