ชมพุทธประวัติ ฉบับการ์ตูน

Art of Asia: Buddhism - The Art of Enlightenment

การแนะแนว"อนาคตประเทศไทยกับ 10 อาชีพสุดฮิพ"จัดโดยมูลนิธิไทยคม 10-11 ต.ค.52

Bookmark and Share

วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

กอบกู้วิกฤตศรัทธา ฟันฝ่าสร้างสังคมดีงาม

บทบรรณาธิการ
          ถึงบรรดามิตรสหายผู้ยังยืนหยัดแนวคิดสังคมนิยม

        หลังจากพรรคลัทธิมาร์กซในประเทศไทยพ่ายแพ้อย่างสงบเงียบมาเป็นเวลา ๓๐ ปีเศษ หลังการแปรเปลี่ยนสถานการณ์ทางสากล พรรคสังคมนิยมรัสเซียและยุโรปตะวันออกล่มสลาย พรรคที่เคยเป็นทางเลือก เป็นความหวังให้กับประชาชน และประชาชาติไทยคล้ายกับได้สูญสลายไป เหลือแต่ความทรงจำและวีรประวัติอันห้าวหาญ บาดแผลทั้งทางร่างกายและจิตใจยังไม่ลบเลือน รูปการจิตสำนึกทางวัฒนธรรมที่ยังตราตรึงอยู่ในความทรงจำ
จวบจนสถานการณ์ปัจจุบันทั้งภายใน - ภายนอกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โลกของทุนนิยมกำลังประสบวิกฤติครั้งแล้วครั้งเล่า นักการเมืองของไทยขัดแย้งกันและเผชิญหน้ากันอย่า่งเอาเป็นเอาตาย ก็ได้ปรากฏกระแสเรียกร้องทางออกใหม่ๆ ให้แก่ประเทศชาติบนสถานการณ์ ซึ่งระบบเผด็จการที่เปิดเผย ไม่อาจฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ง่ายๆ ระบบประชาธิปไตยจอมปลอมในรัฐสภา ก็ไ่ม่อาจแก้ไขปัญหาความทุกข์ยาก เดือดร้อนให้แก่สังคมไทย ได้ดังที่เห็นและเป็นอยู่
พรรคที่มีเกียรติประวัติอันรุ่งโรจน์ และพิสูจน์ตัวเองด้วยการต่อสู้เพื่อประชาชน มาทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ทางการเมืองที่เปิดเผยและการต่อสู้ทางการทหารแบบจรยุทธ กระทั่งรูปแบบสงครามประชาชน ความพ่ายแ้พ้ปราชัย เป็นสิ่งหลีักเลี่ยงไม่พ้น เมื่อสถานการณ์ทางสากลแปรเปลี่ยนไป การหนุึนช่วยการปฏิวัติลดลง ท่าทีความสัมพันธ์ของพรรคพี่พรรคน้อง ไม่อาจเป็นเช่นดังเดิมได้ด้วยนโยบายการต่างประเทศ หลังการปลดปล่อย
พรรคของชาวสังคมนิยม มีความจำเป็นต้องทบทวนตนเองอย่างเอาจริงเอาจัง เพื่อฟื้นฟูเกียรติประวัติอันสูงส่งในอดีตให้กลับคืนมา เพื่อเป็นหนึ่งในทางเลือกของประชาชนผู้รักชาติรักประชาธิปไตยอีกครั้ง ประเด็นที่จะกล่าวต่อไปนี้ เป็นหนึ่งในข้้อเสนอที่ใคร่ขอให้มิตรสหายเราได้ทบทวนความรับรู้และความเข้าใจกับสังคมที่แปรเปลี่ยนไปอย่างก้าวกระโดดในทุกวันนี้
ชาวสังคมนิยมไทยมีความจำเป็น ที่จะต้องทำความเข้าใจในประเด็นหลักๆ ของสถานการณ์โลกและภายในประเทศเสียใหม่ดังนี้

เรื่องที่ ๑- เราจำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจต่อ “ลักษณะจำเพาะของทุนนิยมยุคใหม่หลังการปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศ” ทั้งภายนอกและภายในประเทศโดยเร่งด่วน ทุนนิยมได้ก้าวผ่านยุคของความเจริญรุ่งเรือง เข้าสู่ยุคของการผูกขาด และเป็นยุคแห่งทุนผูกขาดตอนปลาย (Post-capitalism) ที่มีทุนอุตสาหกรรมการเงินมีอำนาจเหนือทุนใดๆ ต้องค้นคว้าหาคำตอบของการเกิดวิกฤติใหญ่ ทุนนิยมครั้งแล้วครั้งเล่า ขณะเดียวกันก็ต้องศึกษารูปแบบสังคมนิยมใหม่ๆ ที่กำลังดำเนินอยู่ ก่อกำเนิดขึ้นใหม่ หารูปแบบเฉพาะของ สังคมนิยมที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ ๒๑ และประเทศของเรา

เรื่องที่ ๒- เราจำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจต่อ รูปแบบการมอมเมาและการใช้รูปการจิตสำนึกของสังคมและมวลชน(อันเป็นโครงสร้างชั้นบน)ของทุนนิยมยุคใหม่ทำการมึนชาและขูดรีดประชาชนทางเศรษฐกิจ นั่นคือการสร้างสิ่งทีั่่เรียก
ว่า “อุปสงค์เทียม-อุปทานแท้”(Artifitial demand – Real supply) คือการโฆษณากระตุ้นเร้้าเพื่อการยัดเยียดสินค้าเพิ่มการใช้จ่ายที่เกินตัวของประชาชน จับจูงผู้คนให้ตกเป็นทาสและเป็นกรรมาชีพยุคใหม่ขายแรงงานในอนาคตด้วยการครอบงำทางรูปการจิตสำนึก(hegemony)กลายเป็นทาสยุคใหม่ที่ถูกโซ่ตรวนหนี้สินในระบบอุตสาหกรรมการเงินล่ามไว้อย่างแน่นเหนียว

เรื่องที่ ๓- เรามีความจำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจต่อลักษณะการขูดรีดแบบใหม่ของทุนนิยมยุคใหม่ นั่นก็คือ “การขูดรีดมูลค่าส่วนเกินในอนาคต”ในรูปแบบของ “เครดิต” “ดอกเบี้ย”นวัตกรรมใหม่ๆ ในโลกธุรกิจการเงิน การเอารัดเอาเปรียบสังคมในรูปของ “หุ้น”และ “ลูกหุ้น”ในตลาดหุ้น การขูดรีดพลโลกด้วยการเก็งกำไรการโจมตีค่าเงิน อันตรายจากการเพิ่มหรือลดเงินทุนสำรองภายหลังการเปิดเสรีทางด้านการเงินและอื่นๆ

เรื่องที่ ๔- เรามีความจำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจต่อ “ลักษณะจำเพาะของทุนนิยมใหม่ในประเทศไทย”อันได้แก่ ทุนนิยมข้ามชาติหรือที่เราเรียกว่า “จักรวรรดินิยม”มาแต่เดิมเสียใหม่ กล่าว คือ ภัยอันตรายของทุนการเงินหรือจักรพรรดิแห่งทุน /ทุนผูกขาดเกษตรกรรมที่เอารัดเอาเปรียบเกษตรกรด้วยกลไกราคาและดอกเบี้ย/ทุนอุตสาหกรรมที่ทำลายและขูดรีดทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของโลก / ภัยของทุนค้าปลีกครอบโลกและบริวารในอำนาจรัฐที่ละเลย การควบคุมการขยายตัวของมันจนภาคการค้าปลีกในชาติอยู่ในภาวะล้มละลาย    นอกจากนี้เรายังต้องทำการค้นคว้าพลังการผลิตของทุนแห่งชาติที่ต้องส่งเสริมและพัฒนาให้เข้มแข็งในโลกของทุนผูกขาดตอนปลาย( post-capitalism)

เรื่องที่ ๕-โลกแห่งทุนนิยมอุตสาหกรรมในรอบ ๑๐๐ ปีที่ผ่านมาไม่เพียงแต่ขูดรีดผู้คนเท่านั้น หากยังได้ทำลายและขูดรีดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไร้ความปรานี ทำให้ภาวะความสมดุลทางธรรมชาติสูญเสียไป เกิดความวิปริตแปรปรวนของธรรมชาติในรูปแบบที่ไม่อาจคาดเดาได้และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ก้าวใหม่ของชาวสังคมนิยมในศตวรรษที่ ๒๑ ไม่เพียงต้องต่อสู้คัดค้านกับการขูดรีดผู้คนของทุนยุคใหม่เท่านั้น ภาระหน้าที่อันหนักหน่วงที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการปลดปล่อยธรรมชาติออกจากการขูดรีดของระบบทุนนิยมที่ดำเนินการไปอย่างไม่รามือ

        สื่อสารรูปแบบใหม่ที่มิตรสหายได้สัมผัสอยู่ขณะนี้ ก็คือความพยายามร่วมกันของมิตรสหายกลุ่มหนึ่งที่เป็นตัวแทนของมิตรสหายท ี่กระจัดกระจาย กันในขอบเขตทั่วประเทศ และยังมีจิตใจรักชาติ รักประชาชน มีจุดหมายอยู่ที่การศึกษาและเก็บรับบทเรียนในอดีต มารับใช้ปัจจุบันและเพื่อฟันฝ่าสู่อนาคต
อนาคตที่เราจะร่วมการแสวงหาครั้งใหม่ คือการแสวงหาทางออกให้กับประเทศไทยและแผ่นดินถิ่นเกิดอันเป็นที่รักของพวกเราทุกคน

        คณะทำงานทุกคนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ใช้ชีวิตรวมหมู่ทางความคิดกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับสังคม ให้กับชีวิตเรา มิตรสหายของเรา รวมทั้งทายาทของแผ่นดินที่จะต้องเติบโตขึ้นมาสืบสานอุดมการณ์และภารกิจของชาวสังคมนิยมต่อไป.

http://www.socialthai.net/bb01.phpขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.thaifreedompress.blogspot.com/
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/ pwd9
http://ktblog1951.blogspot.com/ pwday
http://newsblog9.blogspot.com/ news
http://bloghealth99.blogspot.com/ health
http://labour9.blogspot.com/ labour
http://www.media4democracy.com/th/
http://www.youngtelecom.org/
http://www.logex.kmutt.ac.th/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html
http://www.asianbarometer.org/newenglish/introduction/default.htm
http://www.isriya.com/node/2809
/wordcamp-bangkok-2009-pool-party
C:\Documents and Settings\user\My Documents\ไฟล์ที่ได้รับของฉัน\issarachon1101.wma
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=hiansoon

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น