ชมพุทธประวัติ ฉบับการ์ตูน

Art of Asia: Buddhism - The Art of Enlightenment

การแนะแนว"อนาคตประเทศไทยกับ 10 อาชีพสุดฮิพ"จัดโดยมูลนิธิไทยคม 10-11 ต.ค.52

Bookmark and Share

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ป้องกันการก่อจลาจลด้วยการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

ป้องกันการก่อจลาจลด้วยการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

by : ทศพนธ์ นรทัศน์
IP : (124.122.251.110) - เมื่อ : 11/03/2010 02:08 PM

การชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ (นปช.) หรือ "คนเสื้อแดง" ที่จะมีขึ้นในวันที่ 12-14 มีนาคม 2553 โดยระดมแนวร่วมจากทั่วประเทศมาร่วมชุมนุมทางการเมือง ด้วยจำนวนผู้ชุมนุมที่คาดว่าจะมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของการชุมนุมทางการเมืองที่เคยมีมา แม้ว่าการชุมนุมดังกล่าวจะเป็นเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

"มาตรา 63 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะและเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ในระหว่างที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือประเทศใช้กฎอัยการศึก"

การที่มีคนมาร่วมชุมชนกันจำนวนมากเช่นนี้ ย่อมสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดจราจลเนื่องจากแกนนำผู้ชุมนุมไม่สามารถควบคุมฝูงชนได้และด้วยเหตุที่มีคนจำนวนมากก็อาจเลยเถิดไปสู่การทำอะไรตามใจชอบโดยคิดว่าทำอะไรลงไปก็คงไม่สามารถเอาผิดกับใครได้ เพราะไม่รู้ว่าใครเป็นใคร หรือคนจำนวนมากอย่างนี้เจ้าหน้าที่จะจับกุมอย่างไรไหว แล้วจะนำไปขังที่ไหน? จนเข้าสู่ภาวะจลาจล นำไปสู่การเผาบ้านเผาเมือง สูญเสียทั้งทรัพย์สินหรือแม้กระทั่งชีวิตที่ไม่สามารถควบคุม

การป้องกันมิให้เหตุการณ์อันเลวร้ายดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างได้ผลดีที่สุด ก็คือการดึงภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยร่วมทำงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น การร่วมตั้งจุดตรวจจุดสกัดทั่วประเทศเพื่อไม่ให้มีการนำอาวุธ สิ่งที่อาจเป็นอาวุธ หรือใช้ก่อเหตุ วางเพลิง เข้าในการชุมนุม การคอยเป็นหูเป็นตาในการแจ้งข่าวสารและเหตุต่างๆ เพราะคนในชุมชน/หมู่บ้าน ย่อมรู้ดีที่สุดว่ามีเหตุอะไรที่ผิดปกติ รู้ว่าใครกำลังทำอะไร ใครที่เป็นคนแปลกหน้าเข้ามาในชุมชน การร่วมกันปกป้องชุมชนและทรัพย์สินของชุมชนจึงเป็นสิ่งที่ควรดำเนินการโดยชุมชน ผู้เขียนยังเชื่อมั่นว่าคนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 ของประเทศยังต้องการให้เหตุการณ์บ้านเมืองสงบสุขและเดินหน้าต่อไปได้ ตามวิถีทางของประชาธิปไตยเช่นเดียวกับนานาอารยะประเทศ

การมีส่วนร่วมของประชาชน จึงเป็นเครื่องมือที่น่าจะได้ผลดีที่สุด เพราะการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะโดยฝ่ายใดก็ตาม ย่อมไม่เป็นที่ยอมรับได้อีกต่อไปในยุคโลกาภิวัตน์ที่ข้อมูลข่าวสารสามารถแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ทุกการกระทำย่อมปรากฏต่อสายตาชาวโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ..."การชุมนุมประท้วงใดๆ ก็ย่อมไม่พ้นพุทธพจน์ที่ว่า "ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว" กรรมย่อมเป็นเครื่องชี้เจตนา ทุกคนย่อมไม่อาจหนีกรรมที่ตนได้ก่อไว้ ไม่ว่าจะทำเพียงลำพังหรือทำร่วมกันเป็นจำนวนมากก็ตาม ตามหลักกรรมวิสัย ที่ว่าเรื่องของกรรมนี้เป็นเรื่องที่เหนือวิสัยของมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาจะเข้าใจได้ว่า เมื่อทำกรรมอันหนึ่งอันใดไว้แล้ว ผลที่จะตามมานั้นจะเป็นอย่างไร หรือการที่มนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์ในโลกนี้นั้น ได้กระทำอะไรมาในอดีต เรื่องนี้เราไม่สามารถที่จะรู้เห็นได้ เพราะเป็นเรื่องข้ามภพข้ามชาติ พวกเราเห็นได้แต่สิ่งที่เป็นอยู่ในชาตินี้เท่านั้นเอง แต่เราไม่รู้ว่าชาติก่อนมีจริงหรือเปล่า ชาติหน้ามีจริงหรือเปล่า สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถจะรู้ได้จากความนึกคิดของเราเอง แต่เป็นสิ่งที่จะรู้ได้จากการประพฤติปฏิบัติธรรมเท่านั้น คือต้องนั่งสมาธิ เจริญวิปัสสนาเท่านั้น จึงจะเข้าสู่ความจริงอันนี้ได้"

http://job.thaingo.org/writer/view.php?id=1563
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.thaifreedompress.blogspot.com/
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/ pwd9
http://ktblog1951.blogspot.com/ pwday
http://newsblog9.blogspot.com/ news
http://bloghealth99.blogspot.com/ health
http://labour9.blogspot.com/ labour
http://www.media4democracy.com/th/
http://www.youngtelecom.org/
http://www.logex.kmutt.ac.th/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html
http://www.asianbarometer.org/newenglish/introduction/default.htm
http://www.isriya.com/node/2809
/wordcamp-bangkok-2009-pool-party
C:\Documents and Settings\user\My Documents\ไฟล์ที่ได้รับของฉัน\issarachon1101.wma
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=hiansoon

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น